คำสั่งการปฎิบัติงาน
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 64) 06 ก.ย. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรยาม เดือน กันยายน 2565 (อ่าน 70) 06 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (อ่าน 67) 17 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ่าน 54) 17 ส.ค. 65
แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน เดือนสิงหาคม (อ่าน 58) 01 ส.ค. 65
แต่งตั้งวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา (อ่าน 60) 26 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 59) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 61) 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสหรณ์โรงเรียน (อ่าน 70) 12 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค (อ่าน 61) 12 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักนักเรียนในโรงเรียน (อ่าน 325) 29 มิ.ย. 65
มอบหมายงานในหน้าที่นักเรียนพิการเรียนร่วมระบบสารสนเทศพิเศษ (อ่าน 317) 29 มิ.ย. 65
มอบหมายงานในหน้าที่ตามขอบข่ายโครงสร้างการบริหารงาน (อ่าน 317) 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด (อ่าน 320) 29 มิ.ย. 65
เวรประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 344) 29 มิ.ย. 65
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 326) 07 มิ.ย. 65
วันไหว้ครู (อ่าน 344) 07 มิ.ย. 65
การกรอกข้อมูลในระบบ DMC (อ่าน 346) 07 มิ.ย. 65
เวรประจำเดือน มิถุนายน (อ่าน 332) 06 มิ.ย. 65
การประกันคุณภาพสถานศึกษา (อ่าน 329) 06 มิ.ย. 65