ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ธ.ค. 65 งานแนะแนว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการแนะแนว
ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
22 พ.ย. 65 งานแนะแนว
โรงเรียนเสรีรักษ์การบริการ แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นม.6
ห้องประชุม โรงเรียนเสรีรักษ์การบริการ