กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์
ครูชำนาญการ

นายวรนิพิฐ ปาลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศันทนีย์ มีนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธคำ
ครู

นางพุธชาติ มั่นหมาย
พนักงานราชการ