กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์
ครูชำนาญการ

นายวรนิพิฐ ปาลา
ครูชำนาญการ

นางสาวศันทนีย์ มีนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธคำ
ครู

นางพุธชาติ มั่นหมาย
พนักงานราชการ

นายศิวะ ดิษฐธรรม