กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศรัญยพร ยันตะกนก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวหทัยรัตน์ โปธาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวดาราวรรณ เศวตกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรทิพย์ ทองด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1