กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหทัยรัตน์ โปธาคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศรัญยพร ยันตะกนก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ ทองด้วง
ครู

นายภควัต ทัดเทียม
ครูผู้ช่วย