วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มุ่งพัฒนาการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพการบริหารงาน ชุมชนร่วมจัดการสู่มาตรฐานสากล