ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล คงป้อม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2564 - 20 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กรกฎาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น วงษ์ดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เอี่ยมใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัณหา ปิ่นเงิน
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล ตัญตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญานาโบสถ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2543