กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมุกดา พลนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา
ครู