กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปราโมท นึกหมาย
พนักงานราชการ