กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปราโมท นึกหมาย
พนักงานราชการ