กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวยุพิน ทับเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศรา อยู่ชา
ครูชำนาญการพิเศษ