กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวยุพิน ทับเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนริศรา อยู่ชา
ครูชำนาญการพิเศษ