กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา แสนเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีธร ขันติโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำ
ครู

นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ๋ม
ครู

นางสาวไพลิน แหน่นำ
ครูอัตราจ้าง