กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา แสนเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีธร ขันติโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำ
ครู

นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ๋ม
ครู

นางสาวมณีรัตน์ หาญเหี้ยม
ครูอัตราจ้าง