ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 3
คู่มือสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 7
คู่มือวิถีพุทธ 19
คู่มือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 12
คู่มือการสร้างนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.27 KB 6
คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 6
คู่มืองานนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 6
คู่มือ PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 3
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 13
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 10
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.95 KB 17
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.27 KB 30
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.2 KB 24
กิจกรรมแนะแนว ม.6 ภาคเรียนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 22908
กิจกรรมแนะแนว ม.5 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 22898
>กิจกรรมแนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 22926
กิจกรรมแนะแนว ม.3 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 22900
กิจกรรมแนะแนว ม.2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 22896
กิจกรรมแนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 22907
บทที่ 6 การจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.14 KB 55202
บทที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.43 KB 55194
บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.37 KB 55206
บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 55294
บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 55240
บทที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.65 KB 55248
บทที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.98 KB 55201
ปกหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB 55200
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 64266
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 64269
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.92 KB 119482
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.23 KB 121953
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.51 KB 121953
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.89 KB 121941
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 4 ส.ค..2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 121941
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.4 KB 121949
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 121942
รหัสวิชาและรายวิชา หลักสูตรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.53 KB 121963
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2564-2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.2 KB 121979
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2562-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.23 KB 121944
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2561-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.87 KB 121948
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.56 KB 121942
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.55 KB 121947
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.83 KB 121947
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.29 KB 121940
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.38 KB 121941
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.44 KB 121940
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.09 KB 121947
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.05 KB 121947
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.14 KB 121941
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.28 KB 121942
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.69 KB 121938
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.08 KB 121947
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.86 KB 121941
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.12 KB 121946
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 122012
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 121961
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 121992
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 121959
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 121950
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 121969
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.66 KB 121979
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.71 KB 121953
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 121955
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 121958
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.54 KB 121950
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 121952
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
คำสั่งทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.69 KB 129187
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 87.69 KB 129178
โครงการ ที่ 2 โครงการพัฒสงเสริมความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 88.18 KB 129178
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 87.19 KB 129170
โครงการที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 129158
โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 41.19 KB 129158
โครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.08 KB 129166
โครงการที่ 7 โครงการสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 72.79 KB 129162
โครงการที่ 8 โครงการเพื่อการมีงานทำตามทักษะในศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 62.84 KB 129165
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 129167
โครงการที่ 10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.97 KB 129162
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 129174
โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมการทำวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 64.71 KB 129160
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 64.96 KB 129166
โครงการที่ 14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 65.24 KB 129162
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนางานบริหารบบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 61.54 KB 129157
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 129161
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 129167
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 65.35 KB 129157
โครงการที่ 19 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.86 KB 129164
โครงการที่ 20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 129163
โครงการที่ 21 โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.43 KB 129158
โครงการที่ 22 โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 129163
โครงการที่ 23 โครงการกิจกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.82 KB 129160
โครงการที่ 24 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 129158
โครงการที่ 25 โครงการป้องกันสิ่งเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 69.29 KB 129162
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 64.33 KB 129158
โครงการที่ 27 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) Word Document ขนาดไฟล์ 62.81 KB 129163
โครงการที่ 28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.86 KB 129159
โครงการที่ 29 โครงการสภาวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 60.72 KB 129155
โครงการที่ 30 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 129161
โครงการที่ 31 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.21 KB 129159
โครงการที่ 32 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 38.91 KB 129164
โครงการที่ 33 โครงการโรงเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 62.6 KB 129164
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 129155
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.94 KB 129164
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.88 KB 13713