ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กิจกรรมแนะแนว ม.6 ภาคเรียนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 15489
กิจกรรมแนะแนว ม.5 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 15488
>กิจกรรมแนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 15500
กิจกรรมแนะแนว ม.3 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 15493
กิจกรรมแนะแนว ม.2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 15486
กิจกรรมแนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 15490
บทที่ 6 การจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.14 KB 47801
บทที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.43 KB 47798
บทที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.37 KB 47798
บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย 47807
บทที่ 3 คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 47804
บทที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.65 KB 47806
บทที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.98 KB 47799
ปกหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.16 KB 47800
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 56871
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 56876
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.92 KB 112081
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.23 KB 114558
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.51 KB 114558
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.89 KB 114553
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 4 ส.ค..2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 114553
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.4 KB 114555
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 114554
รหัสวิชาและรายวิชา หลักสูตรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.53 KB 114558
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2564-2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.2 KB 114555
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2562-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.23 KB 114554
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2561-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.87 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.56 KB 114552
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.55 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.83 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.29 KB 114552
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.38 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.44 KB 114552
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.09 KB 114559
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.05 KB 114552
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.14 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.28 KB 114554
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.69 KB 114550
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.08 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.86 KB 114553
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.12 KB 114552
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 114614
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 114559
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 114554
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 114559
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 114554
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 114561
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.66 KB 114582
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.71 KB 114558
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 114557
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 114555
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.54 KB 114554
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 114557
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
คำสั่งทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.69 KB 121789
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 87.69 KB 121778
โครงการ ที่ 2 โครงการพัฒสงเสริมความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 88.18 KB 121779
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 87.19 KB 121774
โครงการที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 121770
โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 41.19 KB 121770
โครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.08 KB 121772
โครงการที่ 7 โครงการสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 72.79 KB 121774
โครงการที่ 8 โครงการเพื่อการมีงานทำตามทักษะในศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 62.84 KB 121771
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 121773
โครงการที่ 10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.97 KB 121772
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 121783
โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมการทำวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 64.71 KB 121771
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 64.96 KB 121771
โครงการที่ 14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 65.24 KB 121770
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนางานบริหารบบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 61.54 KB 121769
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 121767
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 121771
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 65.35 KB 121769
โครงการที่ 19 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.86 KB 121771
โครงการที่ 20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 121768
โครงการที่ 21 โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.43 KB 121770
โครงการที่ 22 โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 121769
โครงการที่ 23 โครงการกิจกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.82 KB 121772
โครงการที่ 24 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 121770
โครงการที่ 25 โครงการป้องกันสิ่งเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 69.29 KB 121773
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 64.33 KB 121770
โครงการที่ 27 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) Word Document ขนาดไฟล์ 62.81 KB 121772
โครงการที่ 28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.86 KB 121769
โครงการที่ 29 โครงการสภาวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 60.72 KB 121767
โครงการที่ 30 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 121767
โครงการที่ 31 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.21 KB 121769
โครงการที่ 32 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 38.91 KB 121768
โครงการที่ 33 โครงการโรงเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 62.6 KB 121770
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 121767
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.94 KB 121770
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.88 KB 6313