ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 2808
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 2811
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.92 KB 58011
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.23 KB 60495
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.51 KB 60495
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.89 KB 60494
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 4 ส.ค..2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.87 KB 60494
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.4 KB 60495
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 60495
รหัสวิชาและรายวิชา หลักสูตรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.53 KB 60493
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2564-2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.2 KB 60494
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2562-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.23 KB 60493
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2561-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.87 KB 60494
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.56 KB 60493
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.55 KB 60494
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.83 KB 60494
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.29 KB 60492
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.38 KB 60493
คำสั่งสอนภาคเรียนที่2 ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.44 KB 60493
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.09 KB 60498
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.05 KB 60493
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.14 KB 60494
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.28 KB 60495
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.69 KB 60491
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.08 KB 60493
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.86 KB 60494
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1 ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.12 KB 60493
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 60554
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 60497
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 60493
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 60500
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 60494
ใบงานกิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 60499
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.66 KB 60522
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.71 KB 60496
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 60495
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 60495
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.54 KB 60495
เอกสารใบงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 60494
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
คำสั่งทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.69 KB 67720
โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 87.69 KB 67719
โครงการ ที่ 2 โครงการพัฒสงเสริมความเป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 88.18 KB 67717
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 87.19 KB 67713
โครงการที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 67710
โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 41.19 KB 67711
โครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.08 KB 67713
โครงการที่ 7 โครงการสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 72.79 KB 67714
โครงการที่ 8 โครงการเพื่อการมีงานทำตามทักษะในศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 62.84 KB 67711
โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 67712
โครงการที่ 10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59.97 KB 67713
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 67716
โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมการทำวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 64.71 KB 67711
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 64.96 KB 67713
โครงการที่ 14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 65.24 KB 67712
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนางานบริหารบบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 61.54 KB 67710
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 67709
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาระบบการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 67713
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 65.35 KB 67711
โครงการที่ 19 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.86 KB 67711
โครงการที่ 20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 67710
โครงการที่ 21 โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.43 KB 67712
โครงการที่ 22 โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 67710
โครงการที่ 23 โครงการกิจกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.82 KB 67711
โครงการที่ 24 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 67710
โครงการที่ 25 โครงการป้องกันสิ่งเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 69.29 KB 67711
โครงการที่ 26 โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 64.33 KB 67710
โครงการที่ 27 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) Word Document ขนาดไฟล์ 62.81 KB 67712
โครงการที่ 28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.86 KB 67711
โครงการที่ 29 โครงการสภาวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 60.72 KB 67708
โครงการที่ 30 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 67709
โครงการที่ 31 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.21 KB 67710
โครงการที่ 32 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 38.91 KB 67710
โครงการที่ 33 โครงการโรงเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 62.6 KB 67711
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 67709
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.94 KB 67711