ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
        วันศุกร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕   โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT) จำนวนเงิน ๔๘ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และปีที่ ๓  ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิมยาคม
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,22:06   อ่าน 341 ครั้ง