ข่าวประชาสัมพันธ์
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ (อ่าน 0) 29 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 0) 29 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และ ครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 1) 29 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นใหม่ไทยเเลนด์ ๔.๐ (อ่าน 1) 29 มิ.ย. 65
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ (อ่าน 8) 23 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ๒๕๖๕ (อ่าน 6) 23 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นางสาวไพลิน แหน่น้ำ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานครูสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 7) 23 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการฝึกทบทวน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 6) 23 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมทางไกล ร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 8) 23 มิ.ย. 65
นักเรียนชุมนุมโอริกามิภาษาไทยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมให้ความรู้เกี่ยวกับอักษร ๓ หมู่ และวรรณยุกต์ (อ่าน 6) 23 มิ.ย. 65
นักเรียนชุมนุมประดิษฐ์ประดอย โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดทำช่อดอกไม้จากใบเตย (อ่าน 11) 23 มิ.ย. 65
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรม กีฬา E-Sport (อ่าน 8) 23 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐธยาน์ พรศิลา ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 6) 23 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ โปธาคำ เข้าร่วมการประชุมชี้เเจงเเนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) (อ่าน 7) 23 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 5) 23 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบเกียรติบัตรเเก่ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3) 23 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นอำเภอวังเจ้า (อ่าน 22) 10 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 24) 10 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมชุมนุมประดิษฐ์ประดอย (อ่าน 22) 10 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำนักเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์หรรษา (อ่าน 24) 10 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำนักเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมเบเกอรี่ นำโดยคุณครูมุกดา พลนาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 22) 10 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรม การประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง โครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 23) 07 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ เพื่อทำให้จิตใจสงบ เป็นการฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (อ่าน 27) 07 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 31) 04 มิ.ย. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “พระราชินี” ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๔ พรรษา (อ่าน 32) 04 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และ หารือเเนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ไตรมาส ๓-๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 27) 04 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นิเทศติดตามการวางแผนการจัดกิจกรรมของครูแกนนำประจำฐานให้ดำเนินการปรับปรุง สื่อใบความรู้ใบงาน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 28) 04 มิ.ย. 65
Green Farm โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม (อ่าน 30) 04 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ STEM ศึกษาการพิมพ์ลายธรรมชาติจากสีของใบสักในโรงเรียน (อ่าน 32) 02 มิ.ย. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ใหญ่มาลี เชื้อสายมาก และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 29) 02 มิ.ย. 65
อำเภอมั่นคง อำเภอ TO BE NUM BER ONE (อ่าน 102) 17 มี.ค. 65
อำเภอมั่นคง อำเภอ TO BE NUM BER ONE (อ่าน 104) 15 มี.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2565 (อ่าน 866) 23 ก.พ. 65
งานอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด (อ่าน 295) 23 ก.พ. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ส่งเสริมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสุขภาพประจำปี (อ่าน 266) 23 ก.พ. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าวัดเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 276) 16 ก.พ. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คณะครูหัวหน้าฝ่ายบริหาร ๔ ฝ่าย และครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน จัดประชุมเพื่อร่วมประเมินการเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (อ่าน 282) 14 ม.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง (อ่าน 285) 14 ม.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนธรรมชาติ ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียน onsite โดยมีการวาดภาพตกเเต่งผนังในห้องเรียนธรรมชาติ (อ่าน 264) 14 ม.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำโดย นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยามคม ครูจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง และครูวรนิพิฐ ปาลา นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับรางวัล "ระดับดี" ในโครงงานการประกวด "สื่อชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้น (อ่าน 1013) 13 ม.ค. 65