ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมรับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 161) 31 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนางสาวไพลิน แหน่น้ำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออ (อ่าน 155) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นางศรัญยพร ยันตะกนก นายวรนิพิฐ ปาลา นายภควัต ทัดเทียม และนายศิวะ ดิษฐธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้ว (อ่าน 155) 30 ส.ค. 65
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เล่นดนตรีเปิดหมวก สมทบทุนการศึกษา ที่ตลาดวินเทจ เทศบาลเมืองตาก และตลาดนัดวังเจ้า (อ่าน 153) 30 ส.ค. 65
นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ ขยายผลการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน OBEC Content Center) (อ่าน 156) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา (อ่าน 148) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นตัวเเทนในการรับมอบทุนการศึกษา และพัดลม จำนวน ๒ ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล (อ่าน 151) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวศันทนีย์ มีนาค นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่มเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานหอพักนอน (อ่าน 149) 30 ส.ค. 65
นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบ ชุดลูกเสือและเนตรนารี สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยมีนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธ (อ่าน 154) 30 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศรายการการเเข่งขัน Webpage ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 148) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมกิจกรรมการเเข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 90) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบชุดลูกเสือและเนตรนารี สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน (อ่าน 92) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 126) 20 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ ZERO WASTE SCHOOL การคัดแยกขยะ HOW to ทิ้งขยะ (อ่าน 124) 20 ส.ค. 65
สถานีตำรวจภูธร อำเภอวังเจ้า จัดอบรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน ) (อ่าน 122) 17 ส.ค. 65
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมงานฌาปนกิจคุณพ่อจำลอง อ่อนละมูล คุณพ่อของคุณครูอรัญญา อ่อนละมูล (อ่าน 122) 17 ส.ค. 65
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง : ฐาน ลำไยเงินล้าน โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คุณครูประจำฐานการเรียนรู้และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑ (อ่าน 119) 16 ส.ค. 65
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง : ฐาน สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันธุ์ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คุณครูประจำฐานการเรียนรู้และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทำปุ๋ยหมักใบไม้ ในสวน GREEN FARM (สวนเกษตรปลอดภัย) (อ่าน 134) 16 ส.ค. 65
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง : Green Farm (สวนเกษตรปลอดภัย) โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พืช ผักสวนครัว ใน Green Farm (สวนเกษตรปลอดภัย) (อ่าน 135) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้คณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เเละ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี (อ่าน 132) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 123) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อจำลอง อ่อนละมูล คุณพ่อของคุณครูอรัญญา อ่อนละมูล (อ่าน 124) 16 ส.ค. 65
ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา (อ่าน 108) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 108) 16 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คุณครูณัฎฐวรรณ สีคำ ครูที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE เเละนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดชุดการแสดงร่วมเปิดพิธีในกิจกรรมรณรงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ่าน 102) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Obec Content Center” (อ่าน 107) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 87) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ บริเวรห้องเเกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (อ่าน 93) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เเละ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 93) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 93) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (อ่าน 90) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (อ่าน 91) 16 ส.ค. 65
คณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ นายสมชาย สุขโทน บิดาของนางสาวสุนิศา สุขโทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ (อ่าน 92) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน (อ่าน 100) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมชี้แจงเกณฑ์การเเข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียนสังกัด สพม.ตาก (อ่าน 94) 16 ส.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ เเละได้เป็นตัวเเทนจังหวัดตาก เเข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 95) 16 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เเละคณะครู ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (อ่าน 88) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) (อ่าน 90) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ความรู้ด้านอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น วิธีป้องกัน (อ่าน 95) 16 ส.ค. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา (อ่าน 90) 16 ส.ค. 65
นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ ตำเเหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ (อ่าน 95) 16 ส.ค. 65
คณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรม “ ครูคู่พัฒนา ” Pairing Teacher (อ่าน 97) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (อ่าน 85) 16 ส.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และคณะครูแกนนำ การสอนแบบ Active Learning (อ่าน 95) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 91) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 89) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 89) 16 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อ่าน 92) 16 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ (อ่าน 190) 29 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 179) 29 มิ.ย. 65