คำสั่งการปฎิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมวิถีพุทธ (อ่าน 1) 01 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักนักเรียนในโรงเรียน (อ่าน 3) 29 มิ.ย. 65
มอบหมายงานในหน้าที่นักเรียนพิการเรียนร่วมระบบสารสนเทศพิเศษ (อ่าน 4) 29 มิ.ย. 65
มอบหมายงานในหน้าที่ตามขอบข่ายโครงสร้างการบริหารงาน (อ่าน 2) 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด (อ่าน 2) 29 มิ.ย. 65
เวรประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 4) 29 มิ.ย. 65
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 24) 07 มิ.ย. 65
วันไหว้ครู (อ่าน 21) 07 มิ.ย. 65
การกรอกข้อมูลในระบบ DMC (อ่าน 26) 07 มิ.ย. 65
เวรประจำเดือน มิถุนายน (อ่าน 31) 06 มิ.ย. 65
การประกันคุณภาพสถานศึกษา (อ่าน 28) 06 มิ.ย. 65